Narystė

Visus norinčius įstoti į sportinės ir mėgėjiškos žūklės klubą Anykščių žvejų lyga ir tapti oficialiais nariais, bei prisidėti prie klubo veiklos, tikslų ir idėjų įgyvendinimo - prašome kreptis į mus šiais kontaktais.

Prieš tai patariame atidžiai išstudijuoti klubo įstatus ir ypatingai - žemiau pateiktas narystės klube taisykles.

Pagrindiniai priėmimo į kluba kriterijai - nepriekaištinga reputacija, esamų klubo narių rekomendacijos, bendri interesai, laisvalaikio pomėgiai ir t.t.

Narystės klube taisyklės:

Įstoti į Klubą gali visi norintys Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių valstybių piliečiai, ne jaunesni kaip 16 metų, aktyviai besidomintys sportine ar mėgėjiška žūkle ir kurių įstojimą remia ne mažiau kaip vienas Klubo narys.

Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, privalo Klubo valdybai pateikti:
1. prašymą, kuriame jis įsipareigoja laikytis Klubo nuostatų bei vykdyti Klubo valdymo organų teisėtus sprendimus;
2. duomenis apie asmenį.

Nuo priėmimo į Klubo narius datos, asmuo dalyvauja Klubo veikloje Klubo nario teisėmis:
1. laikosi Klubo nuostatų ir susirinkimo bei Klubo valdybos sprendimų;
2. moka nustatytus mokesčius;
3. gina Klubo garbę bei interesus, saugo jo turtą;
4. dalyvauja Klubo renginiuose;
5. nustatytomis sąlygomis naudojasi Klubo inventoriumi bei teikiamomis paslaugomis;
6. nustatytomis sąlygomis naudojasi Klubo išsinuomotais vandens telkiniais;
7. turi teisę gauti visą informaciją apie Klubo veiklą;
8. gali gauti finansinę paramą;
9. dalyvauja Klubo narių susirinkime su sprendžiamojo balso teise. Kiekvienas narys turi vieną balsą;
10. dalyvauja Klubo valdyme šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
11. turi teisę teikti pasiūlymus įvairiais Klubo veiklos klausimais;
12. turi teisę savarankiškai išstoti iš Klubo.

Narystė Klube pasibaigia:
1. nariui išstojus iš Klubo (apie tai raštu informuojant prieš vieną mėnesį);
2. narį pašalinus iš organizacijos;
3. likvidavus Klubą;

Klubo valdyba turi teisę priimti nutarimą pašalinti iš Klubo narių tokį narį, kuris:
1. nesilaiko Klubo nuostatuose nustatytų pareigų ir tuo kenkia Klubo prestižui ar kitų narių interesams;
2. daro finansinius pažeidimus, panaudojant skirtas iš Klubo fondo lėšas, nesilaiko finansinių ataskaitų nustatytų terminų.

Pasibaigus narystei Klube, jos narių stojamieji ir tiksliniai mokesčiai ar kitas klubui perduotas turtas negrąžinami.

Copyright 2011 Narystė - Anykščių žvejų lyga. Anykščių žvejų lyga
Joomla Templates by Wordpress themes free