Mėgėjiškos žūklės taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mėgėjiškos žūklės taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato mėgėjiškos žūklės objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjiškos žūklės organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjiška žūkle susijusią veiklą.

2. Šios Taisyklės netaikomos privatiems tvenkiniams ir kūdroms. Kitiems privatiems vandens telkiniams šios Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta Žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-639 (Žin., 2005, Nr. 4-71).

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-150 (nuo 2009 m. balandžio 12 d.) redakcija

Organizuojant ir vykdant licencinę žūklę šios Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1–75 (Žin., 2005, Nr. 24–784). Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą papildomai reglamentuoja šių teritorijų tvarkymo ir gamtotvarkos planai ir individualūs apsaugos reglamentai.

II. SĄVOKOS

4. Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos:

4.1. mėgėjiškos žūklės įrankiai - visi žuvims vilioti ir pagauti skirti įrankiai, kurių pagrindinis elementas yra žvejybinis kabliukas arba kabliukai (neviršijant Taisyklėse nustatyto jų skaičiaus limito), taip pat bučiukai ar samteliai vėžiams gaudyti, samteliai masalui ar žuvims iš vandens išimti bei povandeninės žūklės įrankiai;

4.2. mėgėjiškos žūklės būdas - žūklė, kai žuvys suviliojamos natūralios kilmės arba dirbtiniais masalais, taip pat vėžių gaudymas bučiukais ir samteliais, žuvų gaudymas masalui, taip pat povandeninė žūklė, kai žuvys šaudomos povandeniniais šautuvais;

4.3. žūklė nestandartiniais įrankiais ir būdais - stintų ar nėgių žūklė tinkliniais samčiais, taip pat nėgių žūklė bučiukais, turint nustatyta tvarka išduotą licenciją;

4.4. tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai - tralai, traukiamieji, statomieji, plukdomieji bei dreifiniai tinklai, gaudyklės, bradiniai, venteriai ir kiti verslinėje žvejyboje naudojami tinkliniai įrankiai;

4.5. draudžiami žvejybos įrankiai - elektros žūklės prietaisai, ūdos, žeberklai, varžos bei tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai;

4.6. draudžiami žvejybos būdai - žūklė, naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, taip pat žūklė duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju bei kitu ne mėgėjiškos žūklės įrankiu.

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395).

III. MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS REŽIMAS

6. Žvejys mėgėjas vidaus vandens telkiniuose ir Kuršių mariose vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams arba nėgėms gaudyti bei 4 kitus mėgėjiškos žūklės įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus Kuršių marias, kur bendras kabliukų skaičius stintų gaudymui gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu.

7. Baltijos jūroje vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 mėgėjiškos žūklės įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 15 vienetų.

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-150 (nuo 2009 m. balandžio 12 d.) redakcija

Per parą leidžiama sugauti 1 lašišą (Baltijos jūroje), šlakį (Baltijos jūroje) ar šamą, ne daugiau kaip 3 vienetus margųjų upėtakių, ungurių, salačių, kiršlių ar ūsorių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, sykų, lydekų, šapalų, meknių, otų (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), 15 vienetų menkių ir ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Per parą sugautų šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti žuvų bendras svoris neturi būti didesnis kaip 5 kg, Kuršių mariose neturi būti didesnis kaip 7 kg, o Baltijos jūroje – 15 kg, neskaitant paskutinės sugautos žuvies svorio, ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris yra didesnis nei šiame punkte nustatyta norma. Į laimikį neįskaitomos žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.

9. Žvejams mėgėjams leidžiama gaudyti masalui žuveles bei uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo - ne didesnis kaip 1 metras, o tinklo akutės - ne didesnės kaip 10 mm. Per parą vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 50 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis, šių Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose išvardytas žuvis bei į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31d. įsakymu Nr. 84 (Žin., 1999, Nr. 33-970), įrašytas žuvis.

10. Mėgėjiškos žūklės varžybų metu gali būti netaikomi šių Taisyklių 6, 7 ir 8 punktuose nurodyti apribojimai, jei pagautos žuvys paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį tai suderinus su:

10.1. to regiono aplinkos apsaugos departamentu, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra vandens telkinys - neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose ar vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus;

10.2. nuomininku ar žūklės ploto naudotoju - išnuomotuose vandens telkiniuose ar vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotus. Nuomininkas ar žūklės ploto naudotojas žūklės sąlygas turi suderinti su atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentu;

10.3. valstybinio parko direkcija (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.

11. Draudžiama ši veikla:

11.1. gaminti, realizuoti, įsigyti arba laikyti draudžiamus žvejybos įrankius, išskyrus tinklinius ne mėgėjiškos žūklės įrankius, kurių gaminimo, realizavimo, įsigijimo ir laikymo tvarką nustato Aplinkos ministerija;

11.2. išimti iš vandens telkinių verslinės žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nepažymėtus draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, praneša apie tai aplinkos apsaugos pareigūnams;

11.3. naudoti masalui gyvūnus, įtrauktus į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (Žin., 2004, Nr. 130-4677);

11.4.vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu - nuo saulės laidos iki patekėjimo, taip pat šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis.

12. Draudžiama žvejoti:

12.1. be leidimo mėgėjiškai žūklei, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę; 12.2 draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;

12.3. naudojant prie mėgėjiškų žūklės įrankių pritvirtintas ilgesnes nei 20 cm gumas;

12.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

12.5. kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais;

12.6. specialiaisiais ženklais pažymėtose verslinės žvejybos vietose ir arčiau kaip 50 m atstumu nuo jų;

12.7. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką), ties tvenkinių vandens nuleistuvais ir arčiau kaip 100 m nuo jų;

12.8. Kruonio HAE aukštutiniame baseine, pažeidžiant Kruonio HAE administracijos nustatytą lankymosi Kruonio HAE teritorijoje tvarką;

12.9. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. vidaus vandens telkiniuose naudojant masalui žuvelę (šis draudimas netaikomas žūklei Kuršių mariose);

12.10. lašišas ir šlakius nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. mažesniu kaip 0,5 km spinduliu nuo Šventosios upės žiočių ir 0,5 km spinduliu nuo Klaipėdos uosto šiaurinio ir pietinio molų galų Baltijos jūroje;

12.11. ištisus metus 1 priede išvardytuose vandens telkiniuose.

12.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-150 (nuo 2009 m. balandžio 12 d.) redakcija

nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. 2 priede išvardintose upėse;

12.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-150 (nuo 2009 m. balandžio 12 d.) redakcija

nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be nustatyta tvarka išduotų licencijų 3 priede nurodytose upėse ar jų atkarpose;

12.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-150 (nuo 2009 m. balandžio 12 d.) redakcija

nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. 3 priede išvardintose upėse ar jų atkarpose.

13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-401 nuo 2006 m. rugsėjo 10 d.) redakcija

13. Draudžiama gaudyti:

13.1. šių rūšių žuvis:

skersnukius (Chondrostoma nasus L.);

vijūnus (Misgurnus fossilis L.);

jūrines nėges (Petromyzon marinus L.);

mažąsias nėges (Lampetra planeri Bloch.) ir jų vingilius;

kitus vandenyje gyvenančius į Lietuvos raudonąją knygą įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos licencijos;

13.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-150 (nuo 2009 m. balandžio 12 d.) redakcija

be nustatyta tvarka išduotų licencijų vidaus vandens telkiniuose šias žuvis:

lašišas (Salmo salar L.) ištisus metus;

šlakius (Salmo trutta trutta L.) ištisus metus;

sykus (Coregonus lavaretus L.) ištisus metus;

upines nėges (Lampetra fluviatilis L.) ištisus metus;

13.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-150 (nuo 2009 m. balandžio 12 d.) redakcija

mažesnes nei šių dydžių:

lašišas (Salmo salar L.) 60 cm;

šamus (Silurus glanis L.) 75 cm;

šlakius (Salmo trutta trutta L.) 60 cm;

salačius (Aspius aspius L.) 52 cm;

vėgėles (Lota lota L.):

Kuršių mariose 49 cm;

kituose telkiniuose 40 cm;

ūsorius (Barbus barbus L.) 47 cm;

sterkus (Stizostedion lucioperca L.) 46 cm;

lydekas (Esox lucius L.) 45 cm;

kiršlius (Thymallus thymallus L.) 29 cm;

marguosius upėtakius (Salmo trutta fario L.) 30 cm;

žiobrius (Vimba vimba L.) 28 cm;

šapalus (Leuciscus cephalus L.) 25 cm;

meknes (Leuciscus idus L.) 28 cm;

lynus (Tinca tinca L.) 25 cm;

plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus L.) 10 cm;

siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus L.) 10 cm.

Pastaba. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta šiame punkte, taip pat žuvys, kurias draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiami atgal į tą patį vandens telkinį. Žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai - nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo;

13.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-150 (nuo 2009 m. balandžio 12 d.) redakcija

nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

lydekas (Esox lucius L.) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;

sterkus (Stizostedion lucioperca L.) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;

salačius (Aspius aspius L.) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;

kiršlius (Thymallus thymallus L) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;

marguosius upėtakius (Salmo trutta fario L.) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

sykus (Coregonus lavaretus L.) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

otus (Scopthalmus maximus L.) nuo gegužės 1 d. iki liepos 31 d.;

vėgėles (Lota lota L.) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;

karšius (Abramis brama L.) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose;

žiobrius (Vimba vimba L.) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.

plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d.

14. Povandeninė žūklė leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose:

Eil. Nr.
Vandens telkinio pavadinimas
Rajonas
Plotas, ha
Ežero Nr.
Pastabos

1.
Alaušas
Utenos
1071,8
31-24


2.
Antalieptės HE tvenkinys
Zarasų
1572,3

Išskyrus rekreacines zonas (1 pastaba)

3.
Asveja
Molėtų, Švenčionių
978,2
42-109
Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto, išskyrus rekreacines zonas (2 pastaba)

4.
Baltieji Lakajai
Molėtų
699,8
43-118


5.
Didžiulis (Daugų)
Alytaus
912,7
56-63


6.
Drūkšiai
Zarasų
3204,9
33-7
Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.
Galuonai
Molėtų
591,5
43-214


8.
Sartai
Rokiškio, Zarasų
1336,8
20-76
Išskyrus rekreacines zonas (3 pastaba)

9.
Siesartis
Molėtų
503,6
42-57


10.
Vištytis
Vilkaviškio

53-
30Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje, išskyrus rekreacines zonas (3 pastaba)

11.
Baltijos jūros priekrantė1 pastaba. Pakrančių atkarpos, besiribojančios su rekreacinėmis zonomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1313 „Dėl Gražutės regioninio parko ir jo zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3356).

2 pastaba. Pakrančių atkarpos, besiribojančios su rekreacinėmis zonomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1308 „Dėl Asvejos regioninio parko ir jo zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3351).

3 pastaba. Pakrančių atkarpos, besiribojančios su rekreacinėmis zonomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 443 „Dėl Asvejos, Aukštadvario, Dubysos, Kauno marių, Labanoro, Neries, Pagramančio, Sartų, Sirvėtos, Tytuvėnų, Varnių, Vištyčio regioninių parkų zonavimo schemų“ (Žin., 1996, Nr. 34-842).

15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-401 (nuo 2006 m. rugsėjo 10 d.) redakcija

Visi 12 ir 13 punktuose nurodyti draudimai galioja tiek pirmą, tiek ir paskutinę nurodyto termino dieną. Tais atvejais, kai pirma draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutinę draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

16. Nuomininkai ir žūklės plotų naudotojai jų išsinuomotuose ežeruose ir tvenkiniuose ar ežeruose ir tvenkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Žvejai mėgėjai privalo žvejodami su savimi turėti nustatytos formos leidimą arba nemokamos žvejybos teisę, suteiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 265 "Dėl maksimalių mėgėjiškos žūklės leidimų kainų nustatymo ir nemokamos žvejybos teisės suteikimo" (Žin., 2005, Nr. 35-1141), patvirtinantį dokumentą ir pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

18. Žuvų apsaugos tikslais Aplinkos ministerija gali nustatyti kitokį žūklės režimą bei priklausomai nuo hidrometeorologinių sąlygų paankstinti arba pavėlinti žvejybos draudimo terminus iki 15 dienų.

19. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Žalą, padarytą neteisėtai žvejojant, sunaikinant, sugaunant žuvis (jų ikrus), vertingų rūšių žuvis bei kitus vandens gyvūnus, pažeidėjai atlygina pagal Vyriausybės nustatytus įkainius.

20. Šiurkštus Taisyklių pažeidimas - tai žvejyba, naudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus, arba buvimas vandens telkinyje ar jo pakrantėje su draudžiamais žvejybos įrankiais, žvejyba draudžiamose vietose arba gaudymas žuvų, kurių žvejyba uždrausta arba tuo metu uždrausta, taip pat kitoks Taisyklių pažeidimas, kuriuo padaryta žala žuvų ištekliams įvertinta daugiau kaip 3 MGL.

21. Jei prie žūklės įrankių nėra savininko, valdytojo ar naudotojo, įrankius iki jų priklausomybės išaiškinimo nustatyta tvarka gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

________________

Mėgėjiškos žūklės taisyklių 1 priedas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-150 (nuo 2009 m. balandžio 12 d.) redakcija

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJIŠKA ŽŪKLĖ UŽDRAUSTA VISAIS MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS ĮRANKIAIS IR BŪDAIS IŠTISUS METUS

Eil. Nr.
Upės pavadinimas
Vandens telkinio ar vyresniosios upės pavadinimas, įtekėjimo krantas

JŪROS BASEINAS

1.
Jūra (nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės 3-iosios vidurinės mokyklos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos)
Nemunas, dešinysis

NEMUNO BASEINAS

2.
Nemunas (nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos)
Kuršių marios

3.
Krokų lankos botaninis-zoologinis draustinis
Kuršių marios

4.
Kuršių mariose tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlankoje
Kuršių marios

5.
Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esančiuose vandens telkiniuose, jei juose neorganizuota licencinė žūklė
Mėgėjiškos žūklės taisyklių 2 priedas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-150 (nuo 2009 m. balandžio 12 d.) redakcija

UPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Eil.Nr.
Upė
Vyresnysis vandentakis
Baseinas

1.
Avirė
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

2.
Bilsinyčia
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

3.
Dievogala
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

4.
Gauja
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

5.
Karklė
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

6.
Kerupė
Dievogala
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

7.
Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys)
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

8.
Mara
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

9.
Medukštėlė
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

10.
Ova
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

11.
Ratnyčia
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

12.
Rėvuona
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

13.
Samė
Verknė
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

14.
Skirpstauja
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

15.
Strūzda
Verknė
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

16.
Šustis
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

17.
Šyša (aukščiau Katyčių)
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

18.
Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės)
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

19.
Viešvilė
Nemunas
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

20.
Žvirgždė
Karklė
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

21.
Beržūna
Šalčia
Merkio

22.
Beržupis
Merkys
Merkio

23.
Cirvija
Merkys
Merkio

24.
Derežna
Merkys
Merkio

25.
Derežnytė
Merkys
Merkio

26.
Duobupis D
Merkys
Merkio

27.
Geluža
Merkys
Merkio

28.
Graužupis
Merkys
Merkio

29.
Grūda
Merkys
Merkio

30.
Lukna
Merkys
Merkio

31.
Maltupis
Šalčia
Merkio

32.
Mažoji Kena
Merkys
Merkio

33.
Nedzingė
Merkys
Merkio

34.
Pasgrinda
Verseka
Merkio

35.
Skroblus
Merkys
Merkio

36.
Spengla
Merkys
Merkio

37.
Taurupis
Verseka
Merkio

38.
Turė
Merkys
Merkio

39.
Ūla
Merkys
Merkio

40.
Uosupis
Ūla
Merkio

41.
Vardauka
Merkys
Merkio

42.
Verseka
Merkys
Merkio

43.
Bezdonė
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

44.
Bražuolė
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

45.
Dūkšta
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

46.
Juodė
Vokė
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

47.
Kamaja
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

48.
Kena
Vilnia
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

49.
Laukysta
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

50.
Lokys
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

51.
Lomena
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

52.
Manierka
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

53.
Mozūriškanka
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

54.
Musė
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

55.
Nemenčia
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

56.
Riešė
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

57.
Rudamina
Vokė
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

58.
Saidė
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

59.
Strūna
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

60.
Strūna
Strečia
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

61.
Šešuva
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

62.
Taurija
Vilnia
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

63.
Veršupis
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

64.
Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys)
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

65.
Žalesa
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

66.
Žiežmara
Neris
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

67.
Jusinė
Žeimena
Žeimenos

68.
Lakaja (Lakajos ež.–žiotys)
Žeimena
Žeimenos

69.
Luknelė
Žeimena
Žeimenos

70.
Mera
Žeimena
Žeimenos

71.
Peršokšna
Lakaja
Žeimenos

72.
Petruškė
Žeimena
Žeimenos

73.
Saria
Žeimena
Žeimenos

74.
Skerdiksna
Žeimena
Žeimenos

75.
Skirda
Žeimena
Žeimenos

76.
Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys)
Šventoji
Šventosios

77.
Grabuosta
Siesartis
Šventosios

78.
Nevėža
Virinta
Šventosios

79.
Pelyša
Šventoji
Šventosios

80.
Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas)
Šventoji
Šventosios

81.
Storė
Šventoji
Šventosios

82.
Taurožė
Šventoji
Šventosios

83.
Virinta (Klabiniai–žiotys)
Šventoji
Šventosios

84.
Želva
Siesartis
Šventosios

85.
Dratvinys
Dubysa
Dubysos

86.
Gyvėvė
Dubysa
Dubysos

87.
Kirkšnovė
Dubysa
Dubysos

88.
Lapišė
Dubysa
Dubysos

89.
Luknė
Dubysa
Dubysos

90.
Mūkė
Dubysa
Dubysos

91.
Šventupis
Dubysa
Dubysos

92.
Agluona
Šešuvis
Jūros

93.
Aitra
Jūra
Jūros

94.
Akmena
Jūra
Jūros

95.
Ančia
Šešuvis
Jūros

96.
Apusinas
Šešuvis
Jūros

97.
Balčia
Šešuvis
Jūros

98.
Bebirva
Šaltuona
Jūros

99.
Bremena
Akmena
Jūros

100.
Egluona
Agluona
Jūros

101.
Ežeruona
Jūra
Jūros

102.
Giluvė
Jūra
Jūros

103.
Irtuona
Ežeruona
Jūros

104.
Ižnė
Akmena
Jūros

105.
Lokysta
Jūra
Jūros

106.
Šaltuona
Šešuvis
Jūros

107.
Šešuvis
Jūra
Jūros

108.
Šunija
Jūra
Jūros

109.
Trišiūkštė
Šešuvis
Jūros

110.
Upyna
Šešuvis
Jūros

111.
Upynikė
Trišiūkštė
Jūros

112.
Vėžus
Jūra
Jūros

113.
Agluona
Minija
Minijos

114.
Aisė
Veiviržas
Minijos

115.
Alantas
Minija
Minijos

116.
Ašva
Veiviržas
Minijos

117.
Babrungas
Minija
Minijos

118.
Blendžiava
Salantas
Minijos

119.
Didžioji Sruoja
Minija
Minijos

120.
Dirsteika
Veiviržas
Minijos

121.
Gerdaujė
Minija
Minijos

122.
Graumena
Šalpė
Minijos

123.
Judrė
Graumena
Minijos

124.
Kapupis
Sausdravas
Minijos

125.
Karkluoja
Alantas
Minijos

126.
Lukna
Minija
Minijos

127.
Minija (Didovo ež. – Salanto žiotys)
Nemunas
Nemuno

128.
Mišupė
Minija
Minijos

129.
Pala
Minija
Minijos

130.
Salantas
Minija
Minijos

131.
Šalpė
Veiviržas
Minijos

132.
Sausdravas
Minija
Minijos

133.
Šilupis
Sausdravas
Minijos

134.
Skinija
Minija
Minijos

135.
Šlužmė
Veiviržas
Minijos

136.
Šviekšnelė
Ašva
Minijos

137.
Trumpė
Želsva
Minijos

138.
Upita
Šlužmė
Minijos

139.
Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos)
Minija
Minijos

140.
Vieštovė
Minija
Minijos

141.
Žvelesys
Ašva
Minijos

142.
Žvelsa
Minija
Minijos

143.
Apšė
Bartuva
Lietuvos pajūrio upių

144.
Babrūnė
Akmena Danė
Lietuvos pajūrio upių

145.
Bonalė
Akmena Danė
Lietuvos pajūrio upių

146.
Darba
Žyba
Lietuvos pajūrio upių

147.
Degalas
Akmena Danė
Lietuvos pajūrio upių

148.
Juodupis
Šventoji
Lietuvos pajūrio upių

149.
Kaltis
Apšė
Lietuvos pajūrio upių

150.
Kulšė
Šventoji
Lietuvos pajūrio upių

151.
Luknė
Šventoji
Lietuvos pajūrio upių

152.
Luoba
Bartuva
Lietuvos pajūrio upių

153.
Ringelis
Akmena Danė
Lietuvos pajūrio upių

154.
Sartis
Apšė
Lietuvos pajūrio upių

155.
Šata
Bartuva
Lietuvos pajūrio upių

156.
Smeltalė
Kuršių marios
Lietuvos pajūrio upių

157.
Žyba
Šventoji
Lietuvos pajūrio upių

158.
Lūšė
Venta
Ventos

159.
Šerkšnė
Venta
Ventos

160.
Višetė
Venta
VentosMėgėjiškos žūklės taisyklių 3 priedas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-150 (nuo 2009 m. balandžio 12 d.) redakcija

UPĖS AR JŲ ATKARPOS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr.
Upė
Vyresnysis vandentakis 
Vieta

1.
Neris
Nemunas
nuo kelio Nr. 262 tilto ikiMusės žiočių
nuo kelio Nr. 108 tilto ikiVokės žiočių
nuo Lazdynų tilto ikiŽirmūnų tilto
nuo Žalesos žiočių iki Nemenčios žiočių
nuo Bezdonės žiočių iki Skersabalių kabančio pėsčiųjų tilto
nuo Mažiulėniškių iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto
nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių

2.
Žeimena
Neris
nuo žiočių ikiLakajos žiočių

3.
Vilnia
Neris
nuo žiočių ikiRokantiškių užtvankos

4.
Šventoji
Neris
nuo žiočių iki Armonos žiočių
nuo Zujų Alkos iki Kavarsko užtvankos
500 m aukščiau ir žemiau Virintos žiočių

5.
Siesartis
Šventoji
nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.
Širvinta
Šventoji
nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.
Dubysa
Nemunas
nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

8.
Jūra
Nemunas
nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

9.
Minija
Nemunas
nuo Lankupių iki Salanto žiočių

10.
Veiviržas
Minija
nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

11.
Šventoji (pajūrio)
Baltijos jūra
nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

12.
Akmena – Danė
Kuršių Marios
nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

 

Copyright 2011 Mėgėjiškos žūklės taisyklės - Anykščių žvejų lyga. Anykščių žvejų lyga
Joomla Templates by Wordpress themes free