Klubo įstatai

Sportinės ir mėgėjiškos žūklės klubo “Anykščių žvejų lyga”

 

Įstatai

1 skirsnis. Bendroji dalis


1.1. Asociacijos pavadinimas - Sportinės ir mėgėjiškos žūklės klubas “Anykščių žvejų lyga” (toliau Klubas).

1.2. Klubas yra ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija įkurta koordinuoti savo narių veiklą ir atstovauti jų bendriems interesams.

1.3. Klubo teisinė forma – asociacija.

1.4. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę, savarankišką balansą, turintis sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotuose banko įstaigose. Klubas už įsipareigojimus atsako tik savo turtu, kuris gali būti išieškotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Klubas neatsako už savo narių prievoles, o nariai – už Klubo prievoles.

1.5. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

1.6. Klubo ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.7. Klubas turi pavadinimą, simboliką, antspaudą.

1.8. Klubo veiklos laikotarpis yra neribotas.

 

2 skirsnis. Klubo tikslai, veiklos sritys


2.1. Klubas įsteigtas suburti asmenis, užsiimančius sportine ar mėgėjiška žūkle, tikslu organizuoti turiningą laisvalaikį ir poilsį, siekti, kad žūklė būtų turiningas ir sveikas laisvalaikio praleidimo būdas, gilinti gamtos pažinimą bei sąlytį su ja, propaguoti gamtosaugines idėjas ir racionalų gamtos turtų panaudojimą.

2.2. Klubo tikslai yra:

2.2.1. populiarinti sportinę bei mėgėjišką žūklę;

2.2.2. teikti savo nariams paslaugas žūklės reikaluose, organizuoti bei rūpintis turiningu Klubo narių laisvalaikio praleidimu;

2.2.3. propaguoti aukštą žūklės kultūrą, saugoti ir gausinti laukinę fauną;

2.2.4. išreikšti kolektyvinę Klubo narių nuomonę aplinkosaugos, žuvisaugos, žuvivaisos, žuvų išteklių panaudojimo bei mėgėjiškos žūklės tvarkos Lietuvos Respublikoje klausimais;

2.2.5. koordinuoti Klubo narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti.

2.3. Klubo veikla yra:

2.3.1. Klubo narių susitikimų organizavimas;

2.3.2. uždarų ar atvirų sportinės bei mėgėjiškos žūklės varžybų/turnyrų organizavimas;

2.3.3. Klubo sportininkų komandos/komandų organizavimas;

2.3.4. Klubo narių ar komandų delegavimas į kitų giminingų organizacijų rengiamas sportinės bei mėgėjiškos žūklės varžybas ar turnyrus;

2.3.5. mėgėjiškos žūklės išvykų Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų organizavimas;

2.3.6. dalyvavimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų žuvisaugos bei žuvivaisos programose;

2.3.7. rūpinimasis aplinkosauga;

2.3.8. Klubo atributikos platinimas;

2.3.9. informacinių, mokomųjų-metodinių, ar kitų leidinių, susijusių su Klubo veikla, leidyba ir platinimas;

2.3.10. nuomoti žūklės plotus bei organizuoti jų priežiūrą;

2.3.11. Klubui leidžiama užsiimti ūkine komercine veikla, kuri neprieštarauja Klubo įstatams, bei veiklos tikslams ir reikalinga numatytiems Klubo tikslams pasiekti. Veiklą, kuriai vykdyti reikalingi leidimai ir licenzijos, Klubas vykdo tik juos gavus.

2.4. Klubo pareigos ir teisės yra:

2.4.1. organizuoti susirinkimus, šventes, festivalius, konkursus, varžybas, turnyrus ir kitokius renginius;
2.4.2. pirkti ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
2.4.3. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka samdyti Lietuvos Respublikos ir/ar užsienio šalių piliečius įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.4.4. įstoti į tarptautines panašaus pobūdžio organizacijas;

2.4.5. steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis.


3 skirsnis. Klubo nariai, jų teisės ir pareigos


3.1. Įstoti į Klubą gali visi norintys Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių valstybių piliečiai, ne jaunesni kaip 16 metų, aktyviai besidomintys sportine ar mėgėjiška žūkle ir kurių įstojimą remia ne mažiau kaip vienas Klubo narys.

3.2. Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, privalo Klubo valdybai pateikti:

3.2.1. pašymą, kuriame jis įsipareigoja laikytis Klubo nuostatų bei vykdyti Klubo valdymo organų teisėtus sprendimus;

3.2.2. duomenis apie asmenį.

3.3. Nuo priėmimo į Klubo narius datos, asmuo dalyvauja Klubo veikloje Klubo nario teisėmis:

3.3.1. laikosi Klubo nuostatų ir susirinkimo bei Klubo valdybos sprendimų;

3.3.2. moka nustatytus mokesčius;

3.3.3. gina Klubo garbę bei interesus, saugo jo turtą;

3.3.4. dalyvauja Klubo renginiuose;

3.3.5. nustatytomis sąlygomis naudojasi Klubo inventoriumi bei teikiamomis paslaugomis;

3.3.6. nustatytomis sąlygomis naudojasi Klubo išsinuomotais vandens telkiniais;

3.3.7. turi teisę gauti visą informaciją apie Klubo veiklą;

3.3.8. gali gauti finansinę paramą;

3.3.9. dalyvauja Klubo narių susirinkime su sprendžiamojo balso teise. Kiekvienas narys turi vieną balsą;

3.3.10. dalyvauja Klubo valdyme šiuose įstatuose nustatyta tvarka;

3.3.11. turi teisę teikti pasiūlymus įvairiais Klubo veiklos klausimais;

3.3.12. turi teisę savarankiškai išstoti iš Klubo.

3.4. Narystė Klube pasibaigia:

3.4.1. nariui išstojus iš Klubo (apie tai raštu informuojant prieš vieną mėnesį);

3.4.2. narį pašalinus iš organizacijos;

3.4.3. likvidavus Klubą;

3.5. Klubo valdyba turi teisę priimti nutarimą pašalinti iš Klubo narių tokį narį, kuris:

3.5.1. nesilaiko Klubo nuostatuose nustatytų pareigų ir tuo kenkia Klubo prestižui ar kitų narių interesams;

3.5.2. daro finansinius pažeidimus, panaudojant skirtas iš Klubo fondo lėšas, nesilaiko finansinių ataskaitų nustatytų terminų.

3.6. Pasibaigus narystei Klube, jos narių stojamieji ir tiksliniai mokesčiai ar kitas klubui perduotas turtas negrąžinami.

 

 

4 skirsnis. Klubo valdymas


4.1. Aukščiausias Klubo organas yra visuotinis narių susirinkimas (toliau šiuose įstatuose vadinamas „susirinkimu“), vienasmenis klubo valdymo organas – klubo prezidentas, kolegialus klubo valdymo organas – valdyba.

4.2. Susirinkimo kompetencijai priklauso:

4.2.1. priimti, keisti ir papildyti Klubo įstatus;

4.2.2. nustatyti Klubo tikslus ir pagrindinius uždavinius;

4.2.3. nustatyti Klubo valdybos narių kiekį, juos rinkti bei atšaukti;

4.2.4. penkerių metų kadencijai rinkti Klubo prezidentą, bei jį atšaukti;

4.2.5. penkerių metų kadencijai rinkti Klubo valdybą, bei ją atšaukti;

4.2.6. rinkti revizorių ir išklausyti jo ataskaitą;

4.2.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir metinį biudžetą;

4.2.8. priimti sprendimus reorganizuoti ar likviduoti Klubą;

4.2.9. tvirtinti metinį veiklos planą;

4.2.10. spręsti kitus Klubo veiklos klausimus;

4.2.11. tvirtinti valdybos darbo reglamentą;

4.3. Susirinkimus sušaukia Klubo valdyba.

4.4. Eilinis susirinkimas sušaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

4.5. Klubo valdyba privalo sušaukti neeilinį susirinkimą, jeigu:

4.5.1. Klubą numatoma reorganizuoti arba likviduoti;

4.5.2. Klubo valdybos narių skaičius tampa mažesnis negu numatyta susirinkimo;

4.5.3. to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Klubo narių;

4.5.4. įsigalioja teismo sprendimas sušaukti susirinkimą;

4.5.5. atsistatydinus Klubo prezidentui.

4.6. Neeilinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai pateikia Klubo valdybai paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, siūlomų nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Valdyba privalo sušaukti neeilinį susirinkimą per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

4.7. Apie įvyksiantį susirinkimą Klubo valdyba privalo pranešti nariams raštu ar kitomis ryšio priemonėmis, patvirtinus gavimą, kartu su organizuojamo susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo dienos.

4.8. Jeigu susirinkimas sušaukiamas pakartotinai, nariai apie tai turi būti informuoti ne vėliau kaip per 7 dienas iki jo.

4.9. Pranešime apie sušaukiamą susirinkimą turi būti nurodyta: susirinkimo data ir vieta, susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų nutarimų projektai. Ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

4.10. Susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais,  nebent susirinkime dalyvauja visi Klubo nariai.

4.11. Ne mažiau kaip 1/5 visų Klubo narių, ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki susirinkimo gali pareikalauti, kad Klubo valdyba į susirinkimo darbotvarkę įtrauktų siūlomus klausimus. Apie susirinkimo darbotvarkės pakeitimus privalo būti informuoti visi Klubo nariai.

4.12. Prašyme nurodomas siūlomų darbotvarkės klausimų tikslus formulavimas, jų iškėlimo priežastys ir tikslai, siūlomų nutarimų projektai.

4.13. Susirinkime dalyvaujantys Klubo nariai registruojami pasirašytinai registravimo sąraše.

4.14. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Klubo narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimus šių įstatų 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7 ir 4.2.8 punktuose numatytais klausimais susirinkimas gali priimti ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma.

4.15. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti pakartotinai sušauktas susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

4.16. Valdybai nesušaukus neeilinio susirinkimo per nurodytą laiką, tai padaryti gali susirinkimą inicijuojanti grupė.

4.17. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Klubo nariai. Kiekvienas susirinkime dalyvaujantis narys, nepriklausomai nuo jo ar jo atstovaujamo Klubo nario įnašų dydžio, turi vieną balsą.

4.18. Susirinkimo posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

 

5 skirsnis. Klubo valdyba ir jos kompetencija

 

5.1. Klubo valdyba yra kolegialus valdymo organas (toliau šiuose įstatuose vadinama „valdyba“). Klubo valdybą sudaro penki nariai.

5.2. Valdybą penkerių metų laikotarpiui renka Klubo Susirinkimas. Valdybos kadencija yra penki metai.

5.3. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas, kurį tvirtina susirinkimas.

5.4. Valdybos nariai turi lygias balso teises, t. y. balsavimo metu vienas valdybos narys turi vieną balsą. Jei balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia Klubo prezidento balsas.

5.5. Klubo valdybai vadovauja ir jos pirmininku yra Klubo prezidentas.

5.6. Klubo valdyba:

5.6.1. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarką;

5.6.2. svarsto klausimus susijusius su Klubo veikla, turto bei lėšų naudojimu;

5.6.3 kontroliuoja Klubo prezidento vykdomas finansines operacijas, reikalingas Klubo projektų įgyvendinimui;

5.6.4. nustato Klubo narių stojamojo ir metinio mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;

5.6.5. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų, atstovybių ar filialų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

5.6.6. priima sprendimus dėl naujo nario priėmimo, dėl nario pašalinimo iš Klubo;

5.6.7. nustato Klubo vidaus tvarką ir santykius su trečiaisiais asmenimis principus.

5.7. Klubo valdybos posėdžiai šaukiami Klubo prezidento arba Klubo valdybos daugumos iniciatyva.

5.8. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių.

 

6 skirsnis. Klubo prezidentas ir jo kompetencija

 

6.1. Klubo prezidentas yra vienasmenis Klubo valdymo organas, kurį penkerių metų laikotarpiui renka visuotinis Klubo narių susirinkimas.

6.2. Klubo prezidentas:

6.2.1. vadovauja valdybai bei atstovauja Klubo interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose santykiais su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

6.2.2. teikia valdybai svarstyti sutarčių su fiziniais ir juridiniais asmenimis projektus;

6.2.3. pritarus valdybai, Klubo vardu pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

6.2.4. teikia valdybai svarstyti paramos klausimus, įgyvendina šiuose įstatuose nurodytus Klubo tikslus ir uždavinius;

6.2.5. gavęs valdybos pritarimą, atlieka finansines operacijas, reikalingas Klubo projektų įgyvendinimui, taip pat atidaro ir uždaro Klubo atsiskaitomąsias ir valiutines sąskaitas bankuose;

6.2.6. priima ir atleidžia darbuotojus, užmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;

6.2.7. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

6.2.8. tvirtina informacijos, kuri laikoma konfidencialia sąrašą;

6.2.9. praneša valstybės institucijoms apie Klubo steigimo dokumentų pakeitimus;

6.2.10. organizuoja bei koordinuoja Klubo veiklą;

6.2.11. rengia Klubo veiklos planą, ataskaitą bei teikia juos tvirtinti susirinkimui;

6.2.12. analizuoja Klubo veiklą, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

 

7 skirsnis. Klubo filialai ir atstovybės

 

7.1. Filialai ir atstovybės steigiami ir likviduojami Civilinio kodekso, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Sprendimą dėl Klubo filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo priima valdyba.

 

8 skirsnis. Klubo įstatų keitimo ir papildymo tvarka

 

8.1. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti Klubo įstatus turi Klubo prezidentas, valdyba, susirinkimas.

8.2. Klubo įstatų pakeitimus ar papildymus tvirtina susirinkimas, ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma.

8.3. Įstatų pakeitimai ar papildymai įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nuo įstatų įregistravimo datos.

 

9 skirsnis. Klubo reorganizavimas ir likvidavimas


9.1. Klubas reorganizuojamas ir likviduojamas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

9.2. Sprendimą dėl Klubo reorganizavimo ar likvidavimo turi teisę priimti tik susirinkimas, ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma.

9.3. Turtas ir lėšos, likę patenkinus Klubo kreditorių reikalavimus, iki Klubo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato susirinkimas, priimdamas sprendimą likviduoti Klubą.

 

10 skirsnis. Klubo turtas ir pajamos, jų panaudojimo tvarka


10.1. Klubo nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti įgytas iš pajamų šaltinių.

10.2. Klubo pajamų šaltiniais gali būti:

10.2.1. narių stojamieji bei narių metiniai mokesčiai;

10.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

10.2.3. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų neatlygtinai perduotos lėšos ir turtas;

10.2.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų neatlygtinai perduotos lėšos ir turtas;

10.2.5. kredito įstaigų palūkanos mokamos už jose saugomas Klubo lėšas;

10.2.6. parama, dovanos ir kitos teisėtai gautos pajamos bei lėšos;

10.2.7. skolinto kapitalo lėšos;

10.2.8. pastatai ir kitoks turtas naudojamas pagal oficialiai patvirtintas terminuotas panaudos sutartis;

10.2. Gautas pajamas Klubas gali naudoti tik šiuose įstatuose numatytiems Klubo tikslams įgyvendinti.

10.3. Klubo lėšomis disponuoja Klubo prezidentas bei valdyba.

 

11 skirsnis. Finansinės veiklos kontrolė


11.1. Klubo veiklos teisėtumą, finansinę veiklą bei turto apskaitą ir išsaugojimą tikrina revizorius, kuris yra atsakingas susirinkimui.

11.2. Revizorius:

11.2.1. tikrina Klubo metinę veiklą ir buhalterinės – finansinės veiklos dokumentus;

11.2.2. atlieka bet kokius Klubo patikrinimus, susirinkimo ar Klubo prezidento pavedimu;

11.2.3. artimiausiam susirinkimui ar valdybos posėdžiui praneša patikrinimo rezultatus;

11.2.4. kontroliuoja Klubo finansinę veiklą.

11.2.5. Klubo prezidentas ir valdyba privalo pateikti revizoriui visus jo reikalaujamus finansinės veiklos bei kitus buhalterinius dokumentus.

11.2.6. privalo saugoti Klubo paslaptis, sužinotas atliekant Klubo finansinės veiklos patikrinimą.
11.2.7. Klubo revizorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Klubo finansinės veiklos kontrolę ar Klubo finansinės veiklos pažeidimų slėpimą.

11.2.8. revizoriui už darbą Klubas gali išmokėti atlyginimą.

11.3. Jei Klubas gauna lėšų iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų, Valstybės kontrolė turi teisę tikrinti lėšų panaudojimą.

11.4. Valdyba privalo pateikti valstybės kontrolės institucijoms bei įstaigos įstatuose numatytiems finansinės veiklos kontrolės subjektams jų reikalaujamus Klubo finansinės veiklos bei kitus buhalterinius dokumentus.

 

12 skirsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka


12.1. Klubo pranešimai ir skelbimai, su kuriais reikia supažindinti Klubo narius ir kitus asmenis, įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo vietose.

12.2. Už viešos informacijos skelbimą atsakingas Klubo prezidentas.

 

 


Įstatai priimti ir pasirašyti steigiamajame susirinkime, įvykusiame 2010 m. lapkričio mėn. 5 d.

 

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo _________________________________

Copyright 2011 Įstatai - Anykščių žvejų lyga. Anykščių žvejų lyga
Joomla Templates by Wordpress themes free